Επιστροφή της αμοιβής των ιατρικών επισκέψεων και κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων – πράξεων στα προ ΕΟΠΥΥ δεδομένα. Διατήρηση της αμοιβής από τον ΕΟΠΥΥ κατά περίπτωση και πράξη.


Ελεύθερη πρόσβαση ΟΛΩΝ των ιατρών στις συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ και ΑΜΕΣΗ υπογραφή νέας σύμβασης μεταξύ ιατρών και ΕΟΠΥΥ.


Πλήρης διαχωρισμός ΠΦΥ και ΔΦΥ.


Πρόσβαση στη ΔΦΥ μετά από παραπομπή ιατρού της ΠΦΥ.


Συμβάσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ, ώστε να προστατέψουμε τους ιατρούς και ιδιαίτερα τους νέους από την εργασιακή εκμετάλλευση.


Οριστικό τέλος στο ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ rebate και clawback.


ΑΜΕΣΗ πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.


Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών ΟΛΩΝ των ιατρών που έχουν συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ.


Παροχή σοβαρών οικονομικών κινήτρων για να στελεχωθεί η Ελληνική περιφέρεια με ιατρούς. Οι απαραίτητοι πόροι μπορούν να προκύψουν από την τοπική αυτοδιοίκηση.